שפילמן תנאי שימוש באתר


תנאי שימוש באתר

הביקור והשימוש באתר זה ( להלן – "האתר"), כפוף לתנאים הבאים:
כללי
האתר מנוהל ומופעל על-ידי חברת י. שפילמן שירותי רכב (1989) בע"מ ( להלן –"שפילמן"). מובהר בזה כי חברת יוניון מוטורס בע"מ – יבואנית טויוטה בישראל – אינה קשורה בהפעלת האתר, ולא תישא בכל אחריות בקשר עם האתר.
הביקור והשימוש באתר מעידים על הסכמתך לתנאים הנקובים במסמך זה ( להלן – "תנאי השימוש"). אם אינך מסכים/מה לתנאי השימוש, הינך מתבקש/ת להימנע מביקור ושימוש באתר. השימוש באתר מוצע כשירות בלבד, אינו כרוך בתשלום, ונעשה על אחריות המשתמש בלבד, ומבלי ששפילמן תהיה אחראית באופן כלשהו כלפי המשתמש.

מדיניות השמירה על פרטיות באתר

חלק משירותי האתר מצריכים הרשמה ו/או מזמינים מתן מידע, במסגרתם תידרש/י ו/או תתבקש/י למסור מידע ו/או פרטים אישיים ( להלן – "מידע אישי"). המשתמש אינו חייב להכנס לשירותים הנ"ל ו/או למסור את המידע האישי, ומסירת מידע אישי כאמור הינה על אחריות המשתמש בלבד, ושפילמן לא תהא אחראית לכל גילוי ו/או שימוש בלתי מורשה במידע האישי הנ"ל. מבלי להקנות למשתמש זכות תביעה כלשהי כנגד שפילמן, תשתמש שפילמן במידע האישי על-פי מדיניות הפרטיות המתוארת במסמך זה או על-פי הוראות כל דין, וזה יישמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981. שפילמן  לא תמסור את המידע האישי לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על-פי דין. שפילמן  רשאית להשתמש במידע האישי ( לרבות במידע על דפוסי השימוש באתר), לצורך שיפור/הרחבת השירותים שהיא מציעה, ליצירת קשר עם מוסר/ת המידע, לצרכים סטטיסטיים וכיו"ב. כדי להשיג את המטרות לעיל, שפילמן עשויה לשתף ולמסור את המידע לגורמים הקשורים והפועלים עמה, ובמסירת המידע האישי הינך מביע/ה הסכמתך לכך.
באתר נעשה שימוש ב'עוגיות' (COOKIES) לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר וכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות. 'עוגיות' הן קובצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, את/ה משתמש/ת במערכת ההפעלה 'חלונות' ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חברת מיקרוסופט, תוכל/י למצוא את הקבצים בספריית C:\WINDOWS\COOKIES או C:\WINDOWS\TEMPORARY INTERNET FILES. קבצים אלה מכילים מידע שונה כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאת/ה מבקש/ת לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע בקבצים הללו מוצפן. שפילמן נוקטת אמצעי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם, ונוקטת צעדים סבירים לאבטחת המידע האישי והשימוש בו, אך אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשרות באופן שימנע חדירות בלתי מורשות ו/או שימוש אסור במידע האישי. שפילמן  לא תישא, בשום מקרה,  באחריות לגילוי ושימוש במידע האישי, הנובע מחדירות בלתי מורשות לאתר ו/או מכל סיבה שאינה מעשה מכוון של שפילמן.

מידע באתר

 המידע, התמונות, המפרטים, המחירים והנתונים באתר, הינם כלליים, מוצגים להתרשמות בלבד, ובשום מקרה אין להסתמך עליהם לצורך פעולה ו/או הוצאה כספית ו/או ביצוע ( או אי ביצוע) טיפולים כלשהם.
שפילמן שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות נתונים ומחירים ללא הודעה מוקדמת. שפילמן עושה מאמצים כדי שהמידע באתר יהיה מדויק ועדכני, אך איננה מתחייבת לכך, ולכן שפילמן לא תישא באחריות כלשהי לעדכניות, דיוק ושלמות המידע המצוי באתר.
שפילמן איננה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. שפילמן רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שניתן למצוא באתר זה קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין. שפילמן אינה מתחייבת ולא תהיה אחראית בגין שימוש או הסתמכות על המידע ו/או התכנים המופיעים באתרים אליהם ניתן להגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר  ו/או בגין וירוסים ו/או תקלות בקשר עם שימוש ו/או כניסה לאתרים כנ"ל ו/או בקשר עם שימוש ו/או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על-ידי צדדים שלישיים.

 

קניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות בשם וסימני המסחר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על-ידי שפילמן ו/או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו – יהיו בבעלות שפילמן בלבד ( ו/או בבעלות מי שהתיר לשפילמן לעשות בהם שימוש). אין להעתיק, להפיץ, להעביר, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמת שפילמן בכתב ומראש. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד, וגם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

פרסום מודעות ולוח מכוניות משומשות

שפילמן לא תישא באחריות גם למידע ותכנים שיתפרסמו באתר על-ידי צדדים שלישיים ובתוכם גם חברות הבת שלה או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או שימוש בהם. שפילמן  לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע על רכב משומש ולמידת ההיענות למודעות. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה.

שינויים באתר והפסקת השירות

שפילמן אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסידרם או בלא הפסקות, יתקיימו בביטחה וללא טעויות, יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי שפילמן ו/או המשתמש  או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל שפילמן  ו/או אצל מי מספקיה ו/או כל אדם ו/או גוף.
שפילמן  תוכל להפסיק את שירותי האתר בכל עת, לשנות מעת לעת את האתר ו/או מבנה האתר, את השירותים במסגרתו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו.  שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או אי-נוחות וכיו"ב. שפילמן  לא תישא באחריות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הסכמה למשלוח דברי פרסומת

שימושך באתר מהווה הסכמה לקבל משפילמן דברי פרסומת (כמשמעותם בחוק התקשורת ( בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982), באחד או יותר מהאמצעים הבאים: דואר אלקטרוני ו/או פקסימיליה ו/או הודעות sms ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או בדואר רגיל ( להלן – "הודעות"). את/ה רשאי, בכל עת להודיע לשפילמן על סירובך לקבל הודעות כאמור ( בין בכלל ובין מסוג מסויים), באמצעות פקס מס': 03-9304019 או באמצעות דואר אלקטרוני info@toyota-s.co.il

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים בעיר פתח תקווה.
.

התמונות באתר הינן להמחשה בלבד

פיתוח אתר ע"י WW3 בניית אתרים עיצוב אתר ע"י סטודיו ברקקטוס